Banner Banner

HENRI DUNANTSTRAAT

Sloop-nieuwbouw

Sloopnieuwbouw Henri Dunantstraat
blik van bovenaf over de gebouwen

We slopen de flat

We voegen op deze plek meer woningen toe, van een goede kwaliteit en geschikt voor diverse doelgroepen. Renovatie, zoals bij de hoge flats, is hier niet haalbaar.

 

We zetten gebouwen neer met een sterke identiteit

De gebouwen krijgen maximaal zes bouwlagen en de blokken maximaal 36 woningen. Dit is een mooi aantal om je buren te leren kennen. De buitenruimte om de gebouwen heen krijgt groen met fijne wandelpaden. De entrees zijn straks goed toegankelijke en zichtbaar.

 

We maken kleinere gebouwen met verschillende hoogtes en vormen

We maken de nieuwe gebouwen minder lang, massaal en saai. Ook zorgen we voor woningen en andere functies op de begane grond zodat er vanuit het gebouw zicht is op de omgeving en andersom. We maken geen blinde gevels. Aan alle kanten van de nieuwe gebouwen komen ramen, deuren en balkons. Meer bewoners kunnen daardoor zien wat er op straat gebeurt. Dat geeft een veiliger gevoel.

Met deze uitgangspunten is het plan voor de nieuwbouw aan de Gouwzeestraat en Henri Dunantstraat uitgewerkt.  

 

Bewoners denken met ons mee

Samen met bewoners werken we de plannen uit. We delen onze plannen en vragen naar ideeën en zorgen. Dat gebeurt in fasen. Hieronder vindt u wat we tot nu toe met de bewoners hebben gedeeld. U kunt ook naar de tijdlijn voor meer informatie.
 

Voorlopig ontwerp van de gebouwen

Remote video URL

Stappenplan procedure flats Henri Dunantstraat: omgevingsplan

In het nieuwe omgevingsplan Wheermolen worden bouwregels voor deze flats opgenomen. In die bouwregels komt te staan waar de nieuwe woongebouwen mogen komen en hoe hoog en hoe breed ze mogen zijn. De procedure voor het vaststellen van dit omgevingsplan wordt in 2024 doorlopen. Na vaststelling van het omgevingsplan vraagt Intermaris een omgevingsvergunning aan. Deze vergunning wordt  aan de bouwregels in het omgevingsplan getoetst. Als u bezwaar wilt maken tegen het bouwplan, dan doet u dit tijdens de omgevingsplanprocedure.

 

De stappen zijn als volgt:

  1. Ontwerp-wijzigingsbesluit omgevingsplan ligt zes weken ter inzage. De datum is nog onbekend, waarschijnlijk dit najaar. Dit wordt gepubliceerd in het Nieuwsblad Purmerend en in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt een zienswijze indienen tijdens de inzageperiode
  2. De gemeenteraad behandelt het omgevingsplan met alle ingediende zienswijzen en stelt dit vervolgens vast. 
    Bij de commissievergadering waarin de gemeenteraad het omgevingsplan en de zienswijzen bespreekt kunt u inspreken. Op de website van de gemeenteraad leest u hoe dat werkt.
  3. De gemeente publiceert het vaststellen van het omgevingsplan in het Nieuwsblad Purmerend en het Gemeenteblad. U kunt dan binnen 6 weken bezwaar indienen bij de Raad van State
Ruimtelijke procedure HD straat

Bouwenvelop

Een Bouwenvelop kun je zien als een stedenbouwkundig plan. Hieronder wat handige informatie om terug te lezen.

Op de hoogte blijven?

Volg de ontwikkelingen ook via Facebook. Heb je vragen? Neem contact met ons op.